knyga

Analitinis diskursas, skirtas reklamai analizuoti, lietuvių kalbotyroje yra kuriamas gana nuosekliai ir intensyviai. Žanro neapibrėžtumas lemia reklamos tyrimų lingvistinėje paradigmoje eklektiškumą ir fragmentiškumą. Projekto vykdytojai tikisi, kad „Reklamų sociolingvistikos“ rezultatai papildys kalbos kultūros, stilistikos, retorikos, pragmatikos paradigmų reklamos tyrimus Lietuvoje.

 

RekS projektą remia

Lietuvos mokslo taryba (Mokslininkų grupių projektai) 

Projektą vykdanti institucija

Vilniaus universitetas

Projekto vykdytojai

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedra

Projekto vadovė

doc. dr. Daiva Aliūkaitė

Projektą vykdo

Doc. dr. Daiva Aliūkaitė (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas), doc. dr. Rita Baranauskienė (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas), lekt. dr. Eglė Gabrėnaitė (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas), vyriaus.mokslo darbuotoja (HP) dr. Rita Miliūnaitė (Lietuvių kalbos institutas), vyresn.mokslo darbuotoja Virginija Vasiliauskienė (Lietuvių kalbos institutas).

Projekto trukmė

2010 10 13 — 2010 12 31

Projekto paskirtis

Sociolingvistinės analizės schemų reklamos diskurso tyrimuose kūrimas ir taikymas. Projektą vertinant lietuvių kalbotyros paradigmoje, pažymėtinas metodologijų sklaidos aspektas, taigi projekto tyrimų aktualumas grindžiamas ir grynai konceptualiosios sociolingvistinės raiškos lietuvių kalbotyroje siekiu, ir intriguojančiu viešojo diskurso segmento — reklamos — analizės siekiu.

Projekto tikslas ir uždaviniai

Rengti ir taikyti sociolingvistines metodologines schemas spausdintinei reklamai tirti. Konceptualusis sociolingvistikos paradigmos skaidumas lemia tiriamųjų klausimų gausą ir principinį jų skirtingumą. Projekto vykdytojai nesirengia pasiūlyti baigtinio sociolingvistinės analizės schemų reklamų tyrimams tinklo. Konkrečios užduotys ir tyrimų schemos atitinka projekto žmogiškuosius išteklius. Sociolingvistikos teoriniai imperatyvai argumentuoja šiuos tiriamuosius aspektus: reklamos kalbinių priemonių repertuaro ekstralingvistiniai veiksniai; reklamos adresato kalbinė tapatybė; reklamos adresato sociolingvistinė charakteristika; kodų parinkimo schemos reklamose; trūktinasis ir išlavintasis kodas reklamose; galia ir solidarumas reklamose; temos atitiktis kodui; ir pan..

Projekto etapai

2010 m. spalis — 2010 m. gruodis

Pirmasis projekto etapas: Sociolingvistikos metodologinis seminaras

Rezultatai: suformuluoti tiriamosios medžiagos (reklamų)  atrankos kriterijai;

                sukurti sociolingvistinės analizės schemų prototipai

Antrasis projekto etapas: Interneto svetainės, skirtos projekto koncepcijai pristatyti, tyrimų eigai atspindėti, rezultatams skelbti, kūrimas; duomenyno-tekstyno interaktyvios bazės kūrimas

Rezultatas: sukurta svetainė, skirta projekto koncepcijai pristatyti, tyrimų eigai atspindėti, rezultatams skelbti, sukurta bandomoji reklamų duomenyno-tekstyno interaktyvi bazė